Bemutatkozás

Bemutatkozás

Az intézmény helye a városban és a kistérségben

A Vasvári kistérség Vas megye déli részén helyezkedik el, 474 km2 területtel a megye harmadik legkisebb kistérsége. Összesen 23 település, ebből egy város (Vasvár) és 22 község alkotja. Relatív földrajzi fekvése hazánkon belül szerencsés, amennyiben a Nyugat-Dunántúlon, viszonylag közel az (európai uniós) osztrák és szlovén határhoz helyezkedik el, igaz jelentős távolságra a fővárostól. Ugyanakkor viszont Vas megyén belül bizonyos értelemben periférián, amennyiben a legdinamikusabb pólusoktól (Szombathely - Kőszeg agglomerálódó térség, Sárvár) viszonylag távol, s több pólus vonzáskörzetének peremén van. Mindez - különösen az erősebb vonzások érvényesülése - azt jelenti, hogy az elmúlt évtizedben nem kellőképpen érvényesültek az EU-hoz közeli fekvés előnyei, viszont regionális besorolása alapján a kistérség megítélése ("hivatalos versenyképessége") - a realitásoktól kissé elszakadó módon - országosan kedvező volt. Mindebből az következik, hogy a kistérség fejlődése nem követte (komoly erőfeszítések és jelentős eredmények ellenére) a régió és Vas megye fejlődésének ütemét, attól kissé elmaradt, így pozíciója a régión belül romlott. A Térség megközelíthetősége alapvetően jónak mondható. Északi határán halad a 8-as főút, melyet az Alpok és a Balaton között haladó észak-déli nemzetközi utak Kámnál, illetve Vasvárnál kereszteznek. A közutak burkolatának minősége, - főként a kisforgalmú, településeket összekötő utak esetében - jelentős kívánnivalót hagy maga után. A vasúti megközelítés Szombathely irányából megfelelőnek mondható, az állomások közül Vasvár, és Pácsony esetében jelentősebb az utas-, illetve a teherforgalom. (a 8-as főút közvetlen közelségében található Vasvári vasútállomás térségi logisztikai csomóponttá történő fejlesztése a jövőben kiemelt feladat lehet.) A Hegyháti Kistérség aprófalvas szerkezetű. A kulturális központ munkáját a térséggel való szoros együttműködés hatja át.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma az 5000 főnél kisebb lélekszámú városok közül Vasvárnak adományozta a Kultúra Magyar Városa 2006 címet. A település történelmi emlékeinek ápolásával, a kulturális hagyományok őrzésével, új kulturális értékek teremtésével érdemelte ki a kitüntetést. Szintén 2006-ban a város Hild díjat kapott a települési hagyományok méltó ápolásáért, az épített értékek következetes védelméért, a kistérségi szervezőmunka kiemelkedő színvonaláért.

Vasvár kulturális életét a Nagy Gáspár Művelődési (2019 előtt Kulturális) Központ (Névadás 2009.V.2.), döntően meghatározza. A Nagy Gáspár Művelődési Központ korábban a kolostor egy részében, és az 1962-ben hozzáépített szárnyban működött. A város jelentős pályázati forrásokat felhasználva 2004 és 2006 között átépítette, bővítette a Művelődési Házat. Az új épületben egy 270 fős mozi-, és színháztermet és kisebb termeket alakított ki. Az intézményben művészeti csoportok, civil szervezetek működnek. A városon kívül a kistérség lakosságát is megszólítják.

 "A művelődési ház a város és térség közösségét, annak érzéseit, gondolatait, és szellemiségének struktúráját tükrözi. A művelődési házban folyó munka lényegileg közösségi indíttatású, és közösségformáló erejű, a közösségek fejlesztő folyamatain keresztül a kollektív kifejezési szándék válik hétköznapi és ritkábban ünnepi alkotássá.” (Idézet a Küldetésnyilatkozatából.)

Tudatosan építi a kulturális turizmusát erősítve a fesztiváljait. Castrum Galériáján havonta más-más kiállítás fogadja a vendégeket.

A város hivatalos lapja a Vasvári Újság, ami 1991 óta jelenik meg havi rendszerességgel. Megszületése és elindítása az intézményi törekvésekből eredeztethető, és a mai napig a hírforrások jelentős része, illetve az újság készítők köre az intézményből kerül ki.

A városban közel 20 kulturális szervezet működik. Kötödésük, vagy éppen bölcsőjük révén az intézmény szerepe meghatározó a mai napig.

 

Szolgáltatások, közművelődési tevékenység

Az elmúlt időszakban a Nagy Gáspár Művelődési Központ szakmai munkájában hangsúlyos volt a lokális közösségek, a helyi cselekvések megerősítése, a helyi értékek fontosságának a hangsúlyossá tétele.

A társadalmi változások törvényszerű következményeként a hagyományos közművelődési értékek mellett folyamatosan megjelennek újak is. E változásoknak a létjogosultsága akkor igazolódik vissza a napi közművelődési tevékenységben, ha szerves fejlődés eredményeként valósulnak meg. Az elmúlt évek szakmai gyakorlatában kialakult rendezvényi struktúra megfelelő alapot szolgáltat a folyamatos minőségi megújulásra, fejlődésre is. A közművelődési programok és a nagyrendezvények hatással vannak a településfejlesztés, a kulturális vidékfejlesztés, a kulturális örökség feltárás, és védelem munkáinak elemeire, erősítik a helyi kulturális turizmus kínálatát. A kulturális központ szakmai együttműködései hatással vannak a kistérség kulturális rendezvényeinek színvonalára. A helyben kiépített szakmai, partneri kapcsolataink a kölcsönösség elve alapján működnek. A fenntartó önkormányzattal az együttműködések jól kialakultak, iránymutatásaik segítik a napi gyakorlati munkát, a törvényesség betartását, a gazdálkodási, munkáltatói, jogi értelmezéseket. A szakbizottság szakmai önállóságunk biztosítása mellett, munkánknak erős fenntartói kontrollja.

A Közkincs Kerekasztalok működésének életre hívása, a napi gyakorlatban bizonyította létének szükségszerűségét. A térségi identitás erősítésének fontos közéleti és szakmai fórumává vált. A Hegyháti Toborzónak elnevezett nagyrendezvény a kistérség civil közösségeinek kulturális bemutatkozási fóruma lett. A Hegyháti kistérségen túl szakmai kapcsolatok épültek a keszthelyi, zalaszentgróti, őrségi, szombathelyi, körmendi kistérségekkel.

Tovább erősödött a nyári időszak kiemelkedő, turisztikai vonzerővel rendelkező eseménye a Vasvári Rétes Fesztivál. Minősített Fesztivál címet érdemelt ki az országos megmérettetésben a Vasvári Színjátszó Fesztivál. A Magyar Színjátékos Szövetség Nemzetközi Rendezvényének, az Impro Fesztiválnak választott magyarországi helyszíne a vasvári Nagy Gáspár Művelődési Központ. Névadónk a Kossuth-díjas költő példás életműve, erkölcsi szilárdsága előtt tisztelegve útjára indítottuk a Költő Hazatér vers és prózamondó találkozót, ami az országos vetületben is kiváló helyet vívott ki magának. A szervezési munkálatok együttműködésekben valósulnak meg. A színház bérletes előadások /felnőtt, gyermek /a kistérségnél távolabbi földrajzi környezetből is vonzzanak közönséget. Intézményünkben e Magyarország pont, és tanácsadó szolgálat működik. A demokratikus működési elvek tanulásának és a gyakorlásnak fontos helyszíne az intézmény. Az elmúlt időszakban folyamatosan kínálunk részvételi lehetőséget, munka tapasztalatszerzést, az önkéntes programokban, szakmai terepgyakorlatokat koordináltunk. A Nagy Gáspár Művelődési Központ városunk emblematikus építészeti alkotása, minden tekintetben korszerű közművelődési színtér. A kulturális közfoglalkoztatási programban az első pillanattól közreműködünk és a térségben is inspiráltuk.

A kultúra közvetítés helyszíneit a kiscsoportok, civil szervezetek, valamint a programok megvalósíthatóságának igényeihez igazítjuk. (A szabadtéri rendezvényeken túl a vendéglők helyiségeiben, tűzoltó egyesületnél, illetve az eddig már bejáratott egyéb helyszíneken segítjük a kezdeményezéseket)

Az ünnepi és a hétköznapok kultúrájában is az értékelvűség a meghatározója az intézményben folyó szakmai tevékenységnek. A minőségre való törekvés, az állandó kreativitás és innováció az intézmény dolgozóinál és a használóinál is természetes állapottá vált. Többek között ezért is indult újra az intézmény a minősítési folyamatban.

Küldetésnyilatkozat

A Nagy Gáspár Művelődési Központ intézményi szabályokkal, civil mentalítással és rugalmassággal végzi a tevékenységét.

- Az intézmény használóját nem megrendelőnek tartjuk, hanem aktív közreműködőnek.

Közösségben a közösségért.

Hívó szavaink: tolerancia, modernség, partnerség, együttműködés, kapcsolati tőke, animálás, szolgáltatásfejlesztés, térségi szemlélet, humánerő fejlesztés, költségtakarékosság, forrásteremtés, esélyegyenlőség, közönség kapcsolat, szolidaritás, egységes arculat, közösségfejlesztés, minőség, felnőttképzés, hagyományok.

  A művelődési központ a város és térség közösségét, annak érzéseit, gondolatait, és szellemiségének struktúráját tükrözi. A művelődési központban folyó munka lényegileg közösségi indíttatású, és közösségformáló erejű, a közösségek fejlesztő folyamatain keresztül a kollektív kifejezési szándék válik hétköznapi és ritkábban ünnepi alkotássá.

„A finom érzékenységű és minden ágában – a tragédiától a bohózatig – jól irányított színház néhány év alatt képes megváltoztatni egy nép fogékonyságát. Ám a lezüllesztett színház, ahol Pegazus szárnyait patái helyettesítik, egy egész nemzetet tud közönségessé tenni és elaltatni.” –F. G. Lorca /A kultúrára vonatkoztatva vallja ezt az intézmény./

Korunk egyik legaktuálisabb kérdése, hogy a nemzeti lét, a nemzeti kultúra vállalása anakronisztikus jelenség-e, vagy éppen a modernség új formája, amelyben a jövő kihívásaira nem a tradíciók tagadásával, hanem azok vállalásával és továbbgondolásával válaszolhatunk. A közművelődés területén is érvényes – a hagyományokból kiinduló kulturális megújulás, mint a legmodernebb, leghaladóbb attitűd.
Ezen mezőben foglal helyet a lokális helyi kultúra. Felértékelődik a helyi érték. A Nagy Gáspár Művelődési Központnak, mint a közösségekért dolgozó intézménynek ebben van a feladata.

Képek